Conferentie – Gezond(heid) centraal

De wereld van de gezondheidszorg verandert in een snel tempo. Het raakt ons allemaal.

We zien dat het percentage ouderen en chronisch zieken stijgt, de gezondheidsverschillen tussen hoger en lager opgeleiden blijven, de kosten voor de gezondheidszorg de pan uitrijst en de werkdruk en de bijkomende zorgtaken van de huisartsen, hun assistenten en praktijkondersteuners toeneemt. Dit vereist een vernieuwde vorm en organisatie van het zorgaanbod waarin samenwerken vanuit positieve gezondheid als collectief doel gesteld dient te worden. 

Niet het ziek-zijn staat centraal maar de gezondheid van de burger.

Afgelopen twee jaar heeft beroepsorganisatie Positieve Gezondheidzorgverlener (BPGZ) en Leefstijlzorgteam (LZT) achter de schermen gesprekken gevoerd met verschillende partijen o.a. Chantal Walg, Machteld Huber, Huisartsencollectief, zorgverzekeraars en Ministerie van VWS om te bespreken hoe zij Positieve gezondheid in willen zetten en op welke wijze een therapeut een bijdrage kan leveren aan een veerkrachtige gezondheidszorg. Daarnaast is het van belang te sturen op de rol van de burger ten aanzien van zijn gezondheidsbevordering (eigen regie is een invulling van  een eigen gezondheidsmenu). 

De uitkomsten delen we tijdens de conferentie: Gezond(heid) Centraal.

Nb. Alle deelnemers krijgen een deelname certificaat van  1 ec.

 

Voor wie is de conferentie?

Therapeuten, leefstijlcoaches en zorgverleners die een eigen praktijk hebben of willen beginnen, die de visie en missie omarmen dat we openstaan voor het creëren van een gezond Nederland. 

Positieve Gezondheid zorgverleners bevorderen de veerkracht, eigen regie, zelfredzaamheid en gezondheid van burgers om gezondheidsachterstanden door nieuwe interventies terug te dringen waarbij het accent ligt op leefstijl.

 

Doel van de conferentie

Het bundelen van krachten binnen de zorg om een landelijke beweging neer te zetten waarbij Positieve Gezondheid centraal staat. Een breed netwerk waarvan o.a. huisartsen gebruik kunnen maken waarmee er een uitgebreid keuze aanbod ontstaat voor de burger. (eigen menu)  

Het doorverwijzen van huisartsen naar een Positieve Gezondheid Zorgverlener (therapeut en leefstijlcoaches) is een vanzelfsprekende samenwerking met als gevolg een maatschappelijk erkenning.

Effect:

 • Groter en breder aanbod voor de burgers; besef en bewustwording van eigen gezondheid en de keuze van ondersteuning, hulp of zorg
 • Vermindering van werkdruk bij huisartsen,  assistentes en Praktijkondersteuners. Het spreidingsbeleid van zorg en ondersteuning creëert meer ruimte binnen de praktijken en de uitvoering van taken en werkzaamheden. Meer tijd voor patiënten.
 • Door samenwerking  een effectievere benadering  van burgers die te lang zoekende zijn met hun vragen en behandeling in het zorgveld. 
 • Vermindering kosten van de zorg financiële spreiding.

Aan het einde van de conferentie formuleren we concrete acties:  

 • Formulering van actiepunten en voornemens.
 • Wat hebben we eind 2021 bereikt.
 • Wat gaan we in 2022 bereiken.

Hoe gaan we met elkaar de doelen bereiken? Met behulp van koers bepalen!

 • Duidelijke taakstelling met het profiel van de positieve gezondheid zorgverlener als de brandmark. 
 • Eenduidige taakstelling; naast individueel eventueel ook werken in teams. 
 • Uitganspunt is het transformatie in denken en & werkwijze (een collectieve én individuele inspanning) met als doel een transitie van de zorgstructuur/ -stelsel.
 • Eenheid in profilering  van de Positieve Gezondheid Zorgverlener; De ambassadeurs van het beroep. 
 • BPGZ verstevigen als gesprekspartner voor zorgverzekeraars en VWS. 

 

Programma 

 • 9.30 Inleiding door de dagvoorzitter G. J. Steenbergen
  Thema van de dag met als afsluiting de overhandiging van de eerste officiële Positieve Gezondheid Zorgverlener met een eigen unieke  AGB code.
 •  9.45 De voorzitter Em. Prof. Dr.M. de Voigt vertelt; ‘ Wie en wat wil BPGZ. 
  Martien geeft een toelichting van het beroepsprofiel, visie en missie. Welke acties zijn nu al een succes geweest en vieren we de erkenning van dit nieuwe beroep door de toekenning van een AGB code op niveau van huisartsen. Van afhankelijke naar onafhankelijke voorlichter als één aspect van het beroepsprofiel.
 • 10.15 Dhr. M. Huis in ’t Veld van Menzis zorgverzekeraar spreekt over de toekomst van de zorg. Lef en moed is ervoor nodig om te veranderen. Dit geldt voor zowel het reguliere als het aanvullende domein. Wat zijn die toekomstige ontwikkelingen, waarom wordt er ingezet op preventie en positieve gezondheid. Hoe ziet het ideale plaatje in de toekomst eruit en hoe kan de Positieve Gezondheid Zorgverlener daaraan bijdragen.
 • 10.45 Chantal Walg; Adviseur publieke gezondheid  Chantal Walg neemt ons mee in de probleemstelling van de reguliere zorg. Hoe kijkt zijn naar de huidige zorg en hoe kan de huidige zorg verbeterd worden? Welke bril is er nodig om het zorgveld in beweging te krijgen en de burgers verantwoordelijk te maken voor hun eigen gezondheid? Therapeuten handelen al vanuit gezondheid i.p.v. ziekte. Welke actie is nodig richting huisartsen voor de aanvullende ondersteuning en waaraan kan de Positieve Gezondheid Zorgverlener een bijdrage verlenen zodat de werkdruk van huisartsen vermindert.  
 • 11.45 Barbara Kok Burn-out poli  Barbara Kok bespreekt de visie en de werkwijze van de Burn-out Poli. Het team beziet de wereld en mensen vanuit een holistisch mensbeeld. Wat was hun droom, hoe is de samenwerking tot stand gekomen, kortom wat is de geschiedenis van deze bijzondere poli en wat het te maken met het werken in leefstijlzorgteams? Vragen die worden beantwoord tijdens deze presentatie.
 • 12.30 Tijs Rietjens Care sharing; Communiceren vanuit één behandelplan via een digitaal systeem. Wat zijn de mogelijkheden?
 • 13.45 Karin Hermelink PG zorgverlener, casemanager en Ellen Bos, fysiotherapeut en praktijkmanager PG zorgverlener en casemanager. Samen vertellen zij hoe het team tot stand is gekomen en wat de eerste uitkomsten zijn aan de hand van het behandelplan van een cliënt. 
 • 4.15 Leefstijlzorgteam; Interactieve casuïstiek. Therapeuten en reguliere zorgverleners werken samen aan één case. Al doende leer je de mogelijkheden kennen van het werken in leefstijlzorgteams. 
 • 15.45 Plenair: Leefstijlzorgteam
 • 16.15 Officiële overhandiging van het eerste certificaat Positieve Gezondheid Zorgverlener.

   

Datum en kosten

 

Zaterdag 2 oktober 2021
Kosten: €175, inclusief koffie, thee en lunch
Let op: na aanmelding krijg je van ons een bevestigingsmail met daarin de gegevens om de deelnamekosten over te maken. Deelname is pas definitief na het voldoen van het totaalbedrag.

LET OP Wijziging  Locatie

Utrechts Stedelijk Gymnasium
Ina Boudier-Bakkerlaan 7, 3582 VA Utrecht

Over BPGZ

De beroepsvereniging voor Positieve Gezondheid Zorgverleners (BPGZ ) staat onder leiding van Em. Prof. dr. M.J.A. de Voigt (Voorzitter)  Missie van de vereniging is het creëren van een gezond Nederland waarin mensen zelf verantwoordelijkheid nemen over hun  gezondheid en het vermogen hebben om goed voor zichzelf te zorgen om zo ziekte te voorkomen. (Preventie) 

Doel van BPGZ 
BPGZ  waarborgt effectieve en preventieve zorg door Positieve Gezondheid (PG) te bevorderen. Een leefstijl waarin men het vermogen heeft zich aan te passen en een eigen regie te voeren in het licht van fysieke, emotionele en sociale uitdagingen van het leven. Geïntegreerde zorg is daarbij belangrijk: thuis, bij de huisarts, bij de therapeut i.s.m. andere therapeuten, bij de specialist en in ziekenhuizen en zorginstellingen.

Wat doet BPGZ 
BPGZ  is een transparante organisatie en zien toe dat PG Zorgverleners geaccrediteerd zijn op hun vak specialismen. BPGZ  bewaakt de kwaliteit door verplicht clientreviews af te nemen en door harde opleidingseisen te stellen; Opleiding van 240 EC op HBO niveau, inclusief aanvullende scholing positieve gezondheid en Preventie.  Daarmee bevorderen we een significant nieuw beroep en een nieuwe aanvulling binnen het zorgdomein.  

Erkenning:
BPGZ  heeft de AGB code toegekend gekregen en is daarmee officieel erkend als hulpverlener. 

 

Uniek: STAP-budget en Instituut CAM

Werkenden en werkzoekenden kunnen vanaf 1 maart 2022 een STAP-budget van maximaal € 1.000 euro aanvragen voor scholing en ontwikkeling. Mensen kunnen deze subsidie gebruiken voor een sterkere positie op de arbeidsmarkt. De subsidie heet STAP. Dit staat voor Stimulering ArbeidsmarktPositie. Het STAP-budget vervangt de fiscale aftrek van scholingskosten. Tot 1 januari 2022 is het mogelijk om bij de aangifte inkomstenbelasting scholingskosten af te trekken.

Voor wie is STAP?

Wanneer je een sterkere positie in de arbeidsmarkt wenst, is het starten van een omscholings- of doorgroeitraject een goede keuze. Je vergroot je baankansen, verkleinde de kans om werkloos te worden (of langer te blijven) en kan meegroeien met de ontwikkelingen die in de arbeidsmarkt gaande zijn. Je kunt alleen een STAP-Budget aanvragen bij de daarvoor aangesloten organisaties. Dus ook vooropleidingen bij Instituut CAM!!!

STAP voorwaarden:

 • Tussen 18 en AOW gerechtigde leeftijd
 • Je ontvangt geen andere publieke onderwijsfinanciering zoals studiefinanciering of lerarenbeurs.
 • Je hebt het huidige kalenderjaar nog niet eerder een STAP-budget toegekend gekregen
 • Je voert jou scholingstraject uit bij een erkende STAP-aanbieder
 • Jouw gekozen opleiding start na minimaal 4 weken of uiterlijk voor 3 maanden na de aanvraag.

Pas in maart 2022 treedt het STAP-Budget in werking. Je kunt bij NRTO opleidingen welke opleidingen nog meer zijn aangesloten.

 

Download - Les 1-Voeding

 

 

In deze les leer je veel over voeding en voedingstoffen. Ben je geintresseerd?

 

Vul hieronder je gegevens in en ontvang deze les ..

Je hebt je succesvol aangemeld voor onze proeflessen.

Download - Les 1- Medische Basiskennis

 

 

In deze les leer je veel over gezondheid en ziekte. Ben je geintresseerd?

 

Vul hieronder je gegevens in en ontvang deze les ..

Je hebt je succesvol aangemeld voor onze proeflessen.

Download - Les 2 -Medische Basiskennis

 

 

In deze les leer je veel over bloed en het lymfestelsel. Ben je geintresseerd?

 

Vul hieronder je gegevens in en ontvang deze les ..

Je hebt je succesvol aangemeld voor onze proeflessen.

Download - Les4 -Werken met Energieën

 

 

In deze les leer je werken met energieën Ben je geintresseerd?

 

Vul hieronder je gegevens in en ontvang deze les ..

Je hebt je succesvol aangemeld voor onze proeflessen.

Download - Naslagwerk -Psychologische benaderingswijze

 

 

In deze les leer je psychologische benaderingswijze. Ben je geintresseerd?

 

Vul hieronder je gegevens in en ontvang deze les ..

Je hebt je succesvol aangemeld voor onze proeflessen.

Download - Les5 -Bewegingsstelsel

 

 

In deze les leer je werken meer over het bewegingsstelsel.

 

Vul hieronder je gegevens in en ontvang deze les ..

Je hebt je succesvol aangemeld voor onze proeflessen.

Download - Les 6 -Hart en vaarstelsel

 

 

In deze les leer je werken over hart en vaatstelsel. Ben je geintresseerd?

 

Vul hieronder je gegevens in en ontvang deze les ..

Je hebt je succesvol aangemeld voor onze proeflessen.

Download -Ademhalingsstelsel

 

 

In deze les leer je werken met energieën Ben je geintresseerd?

 

Vul hieronder je gegevens in en ontvang deze les ..

Je hebt je succesvol aangemeld voor onze proeflessen.

Download -Nierstelsel

 

 

In deze les leer je werken meer over het nierstelsel. Ben je geïnteresseerd?

 

Vul hieronder je gegevens in en ontvang deze les ..

Je hebt je succesvol aangemeld voor onze proeflessen.

Download -Ontwikkelingspsychologie

 

 

In deze les leer je over ontwikkelingspsychologie. Ben je geintresseerd?

 

Vul hieronder je gegevens in en ontvang deze les ..

Je hebt je succesvol aangemeld voor onze proeflessen.

Download -Veroudering en sterven

 

 

In deze les leer je je over veroudering en sterven. Ben je geïnteresseerd?

 

Vul hieronder je gegevens in en ontvang deze les ..

Je hebt je succesvol aangemeld voor onze proeflessen.

Download -Testland

 

 

In deze les leer je over testland. Ben je geïnteresseerd?

 

Vul hieronder je gegevens in en ontvang deze les ..

Je hebt je succesvol aangemeld voor onze proeflessen.

Download - Les4 -Werken met Energieën

 

 

In deze les leer je werken met energieën Ben je geintresseerd?

 

Vul hieronder je gegevens in en ontvang deze les ..

Je hebt je succesvol aangemeld voor onze proeflessen.

Download -Etherische oliën

 

 

In deze les leer je je over etherische oliën. Ben je geïnteresseerd?

 

Vul hieronder je gegevens in en ontvang deze les ..

Je hebt je succesvol aangemeld voor onze proeflessen.

Download - Kinesiologie

 

 

Kinesiologie Ben je geintresseerd?

 

Vul hieronder je gegevens in en ontvang deze les ..

Je hebt je succesvol aangemeld voor onze proeflessen.