Competenties

Als aankomend Energetisch therapeut ontwikkel je gedurende de opleiding een eigen, authentieke stijl om de opgedane kennis en vaardigheden te kunnen toepassen in de gezondheidszorg. Er is per fase (leerjaar) een verdeling gemaakt van de competenties. Gedurende het verloop van de opleiding krijg je ruim de gelegenheid om deze in de praktijk te beoefenen. Dit gebeurt middels stage, intervisie en cliënt praktijklessen. In samenwerking met Het Verbond heeft Instituut-CAM zeven competentiekaarten ontwikkeld, welke samen het uitgangspunt van je leerproces vormen:

  1. Grondslag voor het therapeutisch werk
  2. Bevorderen eigen deskundigheid en ontwikkeling
  3. Vakinhoudelijk
  4. Werken aan kwaliteit
  5. Kennisontwikkeling en professionalisering
  6. Ondernemen
  7. Samenwerken in professionele relaties

Competentie: professionele houding Een professionele houding betreft de wijze waarop de (aankomend) therapeut zijn of haar vaardigheden en kennis in de praktijk toepast. Hierbij wordt ook gekeken of de (aankomend) therapeut over voldoende eigen inzichten beschikt. De professionele houding wordt gezien als een waardevol onderdeel van het algehele functioneren en wordt niet als een individuele vaardigheid beoordeeld. Professioneel gedrag wordt in drie dimensies onderscheiden. Hier zijn de competenties van de opleiding natuurlijk perfect op afgestemd. De dimensies zijn:

  • omgaan met de taken/het werk (competentie);
  • omgaan met anderen (het perspectief van de ander);
  • omgaan met zichzelf (zelfreflectie).